partner in ondernemen

Algemene Voorwaarden

1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
1.2.Opdrachtnemer: ROZ Groep
1.3.Overeenkomst c.q. opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij
opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden te
verrichten.

2. Toepasselijkheid
2.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, behoudens voor zover van de
inhoud van deze voorwaarden in de opdrachtbevestiging wordt afgeweken en
behoudens de trainingen van de ROZ Groep, tenzij anders overeengekomen.
2.2.Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden zijn
betrokken.
2.3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders
overeengekomen.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
treden opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht worden genomen.

3. Offertes en aanbiedingen
3.1.Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn
is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht
worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2.Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatten.
3.3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
3.5.Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
4.1.Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of
de overeenkomst te ontbinden indien:
a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of
niet tijdig nakomt
b. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen
c. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
d. door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van
opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
4.2.Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
4.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei
wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
4.5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten,
daardoor direct en indirect ontstaan.
4.6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is
opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te
ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer zoals in
de vorige leden van dit artikel aangegeven, zal opdrachtnemer in overleg met de
opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders
aangeeft.
4.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of
een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van
opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert,
dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

5. Overmacht
5.1.Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van de verplichting jegens
opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na
te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3.Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4.Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze
zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

6. Betaling en incassokosten
6.1.Betaling dient te geschieden, zonder aftrek, korting of schuldverrekening binnen
14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in
de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer
aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtnemer is gerechtigd
periodiek te factureren.
6.2.Bij overschrijding van de onder 6.1. genoemde termijn, is opdrachtgever, na door
opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke
termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever,
vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het
tijdstip van betaling, over de verschuldigde som wettelijke rente verschuldigd.
Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is,
zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De
buitenrechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom
en rente, onverminderd het recht van opdrachtnemer de werkelijke
buitenrechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De
gerechtelijke kosten omvatten de volledige door opdrachtnemer gemaakte
kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
6.3. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht,
hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

7. Reclames
7.1.Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het
factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de
stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60
dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aan kan tonen dat
hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer
kenbaar te worden gemaakt.
7.2.Reclames als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichting van
opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van
een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te
weigeren van andere geleverde diensten van opdrachtnemer waarop de reclame
geen betrekking heeft.

8. Aansprakelijkheid
8.1.Opdrachtnemer verricht haar werkzaamheden naar beste kunnen en neemt
daarbij de zorgvuldigheid in acht die van opdrachtnemer verwacht mag worden.
Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de
daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat
zij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig
handelen zou zijn vermeden is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de
door de verzekeraar gedane uitkering.
b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet
door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer
beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte
van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
c. In afwijking van hetgeen hierboven in lid b van dit artikel is bepaald, wordt bij
een opdracht met een looptijd langer dan drie maanden, de aansprakelijkheid
verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde
honorariumgedeelte.
8.2.Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens
schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de
schade is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid
van opdrachtnemer.
8.3.De in het eerste lid van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen
worden mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de
uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks
beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

9. Intellectuele eigendom
9.1.Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
9.2.Het is opdrachtgever verboden de producten van opdrachtnemer, al dan niet met
inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan
na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

10.Toepasselijkheid recht en geschillen
10.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend
het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
10.2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen
aan de volgens de wet bevoegde rechter.
10.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.Slotbepaling
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zoeken opdrachtnemer
en opdrachtgever in onderling overleg naar een redelijke oplossing.