partner in ondernemen

Privacy Policy

Als ROZ Groep hebben we een aantal wettelijke taken. Zo voeren wij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) uit voor bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek. Vanuit de wettelijke taken en onze overige dienstverlening beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsinformatie.

De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de ROZ Groep een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

ROZ Groep is onderdeel van de gemeente Hengelo.

INLEIDING

Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens krijgen wij van u als u bijvoorbeeld een aanvraag doet voor Bbz of Ioaz. Ook als u een van onze websites bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een ‘cookie’ waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben of die onze websites bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
De ROZ Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder voor:

  • De uitvoering van de wettelijke taken van de ROZ Groep.
  • De uitvoering van overige dienstverlening, zoals advies, trainingen, coaching en schuldhulpverlening.
  • Voor interne analyses waarmee we onze dienstverlening verbeteren.
  • Voor communicatieactiviteiten. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kan de ROZ Groep u passende en gerichte informatie sturen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

HOE GAAN WE MET UW PERSOONSGEGEVENS OM?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Bovendien kunt u ons altijd vragen hoe we met gegevens omgaan én kunt u inzage vragen in uw gegevens. Staan uw gegevens verkeerd geregistreerd? Dan passen we ze aan.

Veilig
Uw persoonsgegevens zijn bij de ROZ Groep in goede handen. De ROZ Groep zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Veilige internettransacties hebben daarbij bijzondere aandacht.

Vertrouwelijk
Binnen gemeenten is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daarnaast is de ROZ Groep als onderdeel van de gemeente Hengelo verantwoordelijk voor een goede omgang met persoonsgegevens binnen haar organisatie.

Al onze medewerkers hebben een ambtseed of ambtsgelofte afgelegd en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

De gemeente Hengelo, waar wij onderdeel van zijn, heeft een functionaris aangesteld die toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving. Dit is de functionaris voor gegevensbescherming (FG). Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacygerelateerde vragen.

Beveiligen van informatie en persoonsgegevens
De gemeenten in Nederland, en wij als onderdeel daarvan, hebben zich met een convenant verplicht te houden aan een minimaal niveau van informatiebeveiliging. Deze regels zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). In deze baseline is opgenomen hoe de gemeente omgaat met de beveiliging van informatie.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Zie ook https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

WAT DOET ROZ GROEP MET UW GEGEVENS?

ROZ Groep als regisseur
De ROZ Groep werkt voor de uitvoering van de wettelijke taken en overige dienstverlening samen met andere organisaties en personen. Denk bijvoorbeeld aan uw gemeente, coaches, trainers en schuldhulpverleners. De ROZ Groep kan uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven als dat nodig is voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Uw persoonsgegevens binnen ROZ Groep
Voor de doelen waarvoor de ROZ Groep uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan, en worden verwerkt door, organisaties en personen waar de ROZ Groep mee samenwerkt (zoals de gemeenten waar wij voor werken).

Bij alle wettelijke taken heeft de ROZ Groep de plicht om te werken met de gegevens uit de Basisregistratie personen. Door deze verplichting zijn we ervan verzekerd dat we altijd over de meest recente informatie over u beschikken. Voor deze werkwijze vragen wij naar uw Burgerservicenummer (BSN).

Wat doen we bij fraude en misbruik?
Bij fraude of misbruik kan de ROZ Groep uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie of aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens of om IP-adressen van websitebezoekers. Ook bij strafbare zaken zoals het bedreigen van een medewerker heeft de ROZ Groep het recht om informatie door te geven.

BEZOEK AAN DE WEBSITE

Als u één van onze websites bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u surft met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Per 25 mei 2018 , bij de inwerkingtreding van de AVG, zijn alle inkomende IP-adressen geanonimiseerd.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op de websites van de ROZ Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

We registreren ook hoe bezoekers door onze websites klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Cookies kunnen door de ROZ Groep worden geplaatst en uitgelezen. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, waaronder sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox of Safari) afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiten van uw webbrowser. Bij elk volgend bezoek vanaf die computer, tablet of mobiele telefoon wordt deze cookie herkend.

Waarom gebruikt ROZ Groep cookies?
De ROZ Groep plaatst zowel sessie- als permanente cookies. Met een cookie weten we welke pagina’s u op onze website heeft bezocht. Daarnaast zijn cookies nodig om transacties te kunnen doen met de ROZ Groep. Zonder cookies is dat niet mogelijk. U kunt zelf uw cookie-instelling bepalen: op niveau basis, persoonlijk of compleet. Het plaatsen van cookies helpt de ROZ Groep ook om onze websites te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Kunt u uw cookies blokkeren?
U kunt cookies op uw computer blokkeren. Websites kunnen hierdoor wel trager werken of zelfs helemaal niet. Ook inloggegevens worden niet onthouden. Op de website rozgroep.nl kunt u de cookies op www.rozgroep.nl blokkeren.

UW RECHTEN

Wat zijn uw rechten?
U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kunt u ze laten corrigeren als ze niet juist zijn. Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor persoonlijke informatie of nieuwsbrieven kunt u dit aangeven.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien?
U heeft het wettelijke recht op inzage in de persoonsgegevens. Een verzoek hiervoor kan schriftelijk worden ingediend. Vaak zullen we contact opnemen om duidelijk te krijgen welke gegevens u precies wilt zien, zodat u antwoord krijgt op uw vraag.

Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren?
Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u de ROZ Groep vragen om deze gegevens aan te passen. Dit noemen we het recht van correctie.

Wilt u uw gegevens laten verwijderen?
U hebt het wettelijke recht te vragen gegevens te verwijderen. Het verwijderen van gegevens is niet altijd mogelijk. Zo is het niet mogelijk om uw gegevens uit de uitkeringssystemen te laten verwijderen als er eenmaal een uitkering is verstrekt. Daarnaast zijn wij als onderdeel van de gemeente gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Alleen wanneer er geen wettelijke noodzaak meer is voor het bijhouden van uw gegevens, kunnen deze verwijderd worden. Denk hierbij aan het vernietigen van uw gegevens na een sollicitatie.

ALS HET NIET GAAT ZOALS HET HOORT

Datalekken
Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Dan kan er sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat de ROZ Groep daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen indien nodig de betrokken personen informeren over het verlies.

Mochten uw gegevens betrokken zijn bij een datalek van de ROZ Groep, dan:

  • informeren we u dat dit is gebeurd en welke informatie is gelekt;
  • vertellen we welke maatregelen wij hebben getroffen om schade te voorkomen en welke maatregelen u zelf kunt treffen;
  • documenteren we alle relevante informatie, zodat we u kunnen helpen mocht u door het datalek schade ondervinden.

Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een datalek, meld dit dan direct. Dit kunt u telefonisch doen via 074 241 5100 en via ons contactformulier.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat deze privacyverklaring niet alle informatie. Mocht u specifieke vragen hebben over een casus of dossier, dan kunt u hiervoor bij uw contactpersoon om informatie vragen. Weet u niet wie dat is, wilt u dit niet of heeft u geen contactpersoon, dan kunt u contact opnemen met ons via 074 241 5100 of ons contactformulier.

COOKIE STATEMENT